Przejdź do treści

Zespół ds. Działalności Naukowej

Skład Zespołu:

dr hab. Jolanty Maćkowicz, prof. UP -Przewodnicząca
dr hab. Sławomir Trusz, prof. UP,
dr hab. Artur Fabiś, prof. UP,
dr Łukasz Tomczyk,
dr Łukasz Albański,
dr Hanna Stępniewska-Gębik

 

Działalność Zespołu

25.10. 2018 – Szkolenie pracowników INoW dotyczące kryteriów ewaluacji jednostek naukowych (planowanej w 2020 roku)-prowadzący: dr hab. Jolanta Maćkowicz, prof.UP;
dr inż. Łukasz Tomczyk oraz mgr Kinga Sobieszczańska

10.10 2019 – Zebranie Zespołu- uzgodnienie wytycznych oraz rekomendacji dotyczących:
1) kryteriów ewaluacji:
– Kryterium 1- planowania publikacji.
Rekomendacja: minimum jeden wysokopunktowany artykuł (jednoautorski) oraz wypełnienie limitu monografii (jednoautorskimi);
– Kryterium 2 – aplikowanie o granty (w szczególności międzynarodowe, w których liczba punktów wzrasta od 50% do nawet 400%);
Rekomendacja: każda katedra minimum raz w roku przygotowuje i składa wniosek o pozyskanie grantu;
– Kryterium 3 – wpływu społecznego.
Rekomendacja: Każda konferencja zorganizowana w INoW powinna zakończyć się opublikowaniem merytorycznego Raportu w trybie open access i rozpowszechnionym w sieci, w szczególności na stronach Organizacji, których działalności wiąże się z tematyką konferencji;

2)Monitorowania osiągnieć pracowników

Wrzesień/październik 2019 – analiza indywidualnych osiągnięć pracowników (w kontekście wypełnienia slotów).

24.10 2019- Szkolenie dla pracowników INoW (z uwzględnieniem nowych pracowników Studium Kształcenia Nauczycieli). Tematyka szkolenia obejmowała kryteria ewaluacji po zmianach (wprowadzonych przez MNiSW z dnia 5.03.2019) w Przewodniku „Ewaluacja Jakości Działalności Naukowej” oraz przedstawienie w/w wytycznych.

Październik 2020- szczegółowa analiza osiągnięć /slotów publikacyjnych poszczególnych pracowników.
29. 10. 2020 Omówienie wyników analizy z kierownikami Katedr oraz rekomendacje

Styczeń/luty 2021 aktualizacja osiągnieć oraz analiza prac Zespołu ds. Ewaluacji kierunku pedagogika wraz z rekomendacjami Rady Dyscypliny

Archiwa