Instytut Nauk o Wychowaniu

Wolontariat AGAPE

Działalność Wolontariatu Studenckiego AGAPE
w Instytucie Nauk o Wychowaniu
Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie

Organizatorem Wolontariatu Studenckiego AGAPE w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie są studenci pedagogiki wraz z opiekunem dr Marią Jordan.
Wolontariat AGAPE działa nieprzerwanie od 2003 roku.

Zarząd Wolontariatu: Dorota Boroń, Kamila Kuboń
Opiekun: dr Maria Jordan, mgr Katarzyna Sygulska
Kontakt: dyżury – czwartek, godz. 9.30-10.00 Wydział Pedagogiczny,
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 511

Celem działalności Wolontariatu Studenckiego AGAPE jest bezinteresowna, spontaniczna i serdeczna pomoc potrzebującym oraz oferowanie szeroko pojętej pomocy oraz szerzenie idei wolontariatu. Działalność wolontarystyczną prowadzi 19% studentów INoW, co potwierdzają wyniki badań prezentowane w pracach dyplomowych naszych studentów.

Przyjęty model pracy  wolontarystycznej odzwierciedla rodzaj potrzeb zgłaszanych przez placówki i  osoby indywidualne oraz kompetencje studentów. Formuła Wolontariatu AGAPE przy INoW jest otwarta na różnorodność zadań i wpływających wniosków. Jeśli nie można ich zrealizować – wtedy staramy się kierować potrzebujących do odpowiednich grup wolontarystycznych. Studenci kierunków pedagogicznych są zapoznawani przez opiekuna z ideą, celami i podstawami prawnymi wolontariatu, na których opiera się działalność AGAPE. Każdy student może skorzystać z bogatej i różnorodnej oferty placówek i akcji społecznych znajdujących się w banku informacji Wolontariatu AGAPE lub wskazać wybraną placówkę. Opiekun wolontariatu przygotowuje dokumenty, nawiązuje kontakty umożliwiając studentom realizację wolontariatu według własnego, zindywidualizowanego planu.

Wybrane przykłady działalności:

Wieloletnia współpraca i udział w działaniach Banku Żywności w Krakowie. Szerzenie i realizowanie idei wolontariatu wśród młodzieży studenckiej. Gromadzenie materiałów do biblioteczki wolontariatu. Przygotowywanie opracowań na temat wolontariatu – prace zaliczeniowe, licencjackie, magisterskie. Prezentacja wolontariatu studenckiego na Dniach Otwartych Akademii Pedagogicznej. Organizacja stoiska na Festiwalu Nauki uczelni krakowskich. Spotkania informacyjno – szkoleniowe z pracownikami placówek opiekuńczych, organizacji i stowarzyszeń użyteczności publicznej.

Współpraca ze środowiskiem: działania wspierające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, praca w charakterze opiekunów na półkoloniach, wczasach dla dzieci i obozie wypoczynkowym dla młodzieży szkolnej, organizacja imprez integracyjnych dla dzieci, zindywidualizowana pomoc dzieciom szczególnej troski, praca w placówkach opiekuńczych dla osób w różnym wieku i o specjalnych potrzebach. Studenci otrzymują zaświadczenia o wykonywanej pracy wolontarystycznej.

Obecnie wolontariusze studenccy pragną włączyć się do organizacji Centrum Wolontariatu w Krakowie. Wolontariat AGAPE planuje: dalszy udział w akcjach charytatywnych Banku Żywności, Stowarzyszenia „Wiosna”, organizowanie pomocy wzajemnej studentów, organizowanie spotkań i wymiana doświadczeń organizacji pozarządowych i wiele innych przedsięwzięć.

Działalność naukowa: organizacja seminariów, na których zaproszeni goście prezentują działalność organizacji pozarządowych, pomoc w pracach organizacyjnych związanych z przebiegiem konferencji organizowanych w Instytucie Nauk o Wychowaniu. Problematyka wolontariatu podejmowana jest przez studentów w pracach zaliczeniowych i dyplomowych.