Przejdź do treści

Studia podyplomowe

Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna

Studia przygotowują do wykonywania obowiązków nauczyciela-wychowawcy w szkołach (świetlice szkolne) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (świetlice środowiskowe, internaty, bursy) oraz pedagoga szkolnego.

W ramach realizowanej roli zawodowej nauczyciela-wychowawcy lub pedagoga szkolnego studia przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych form terapii pedagogicznej, diagnozy ucznia w kontekście jego sytuacji szkolnej i rodzinnej, a także merytorycznego wsparcia nauczycieli i rodziców.

Więcej

 

Resocjalizacja i penitencjarystyka

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie wykwalifikowanej kadry, która w sposób umiejętny będzie oddziaływać na osoby umieszczone w instytucjach opiekuńczych, wychowawczych, zakładach karnych,  poprawczych,  które są pod nadzorem lub dozorem kuratorskim oraz takie, które korzystają z możliwości odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą konkretne umiejętności i kompetencje społeczne wymagane podczas pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.  Słuchacze poznają metody,  formy i techniki wykorzystywane w pracy resocjalizacyjnej i penitencjarnej wraz z umiejętnością praktycznego ich zastosowania.  Absolwenci studiów nabędą kompetencje umożliwiające zdiagnozowanie osoby, która weszła w konflikt z prawem, a następnie umiejętnie będą mogły na nią oddziaływać. Z takim przygotowaniem absolwent ma szerokie możliwości podjęcia zatrudnienia w instytucjach profilaktycznych,  resocjalizacyjnych, wychowawczych i korekcyjnych. Absolwent uzyskuje uprawnienia w zakresie resocjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  socjalizacyjnych, w zakładach karnych, zakładach poprawczych,  policyjnych izbach dziecka,  placówkach socjalizacyjnych, oraz placówkach i instytucjach zajmujących się prewencją niedostosowania społecznego.

Więcej

Archiwa