Przejdź do treści

O Instytucie

Instytut Nauk o Wychowaniu powstał w 2000 roku. Aktualnie działa w strukturach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego. Misją INoW jest: (1) nowoczesne kształcenie studentów pedagogiki – wyposażanie ich w aktualną wiedzę, niezbędne umiejętności i wysoki poziom kompetencji społecznych, (2) prowadzenie badań naukowych dotyczących zjawisk, procesów i mechanizmów istotnych dla edukacji, (3) działania na rzecz środowiska lokalnego i szerszego otoczenia społecznego.

Kształcenie studentów na kierunku pedagogika odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na specjalnościach: (1) pedagogika społeczno-opiekuńcza, promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
(studia I stopnia), (2) pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną, poradnictwo edukacyjne
i zawodowe i resocjalizacja z penitencjarystyką (studia II stopnia).

W roku akademickim 2019/2020 w Instytucie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia kształci się 343 studentów. W Instytucie, w 4 katedrach i 2 laboratoriach, pracuje 41 nauczycieli akademickich, w tym 10 doktorów habilitowanych, 27 doktorów i 4 magistrów.

W Instytucie działają dwa studenckie koła naukowe – Koło Naukowe Pedagogów i Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych i Penitencjarnych, Wolontariat AGAPE, Sekcja Studencka Laboratorium Psychoedukacji.

Realizowane w INoW badania koncentrują się wokół następujących zagadnień: (1) filozoficznych, socjologicznych i psychologicznych podstaw pedagogiki, (2) pedagogiki społecznej, andragogiki
i gerontologii, (3) mediów w edukacji, (4) zrównoważonego rozwoju, (5) pedeutologii, dydaktyki ogólnej
i dydaktyk szczegółowych, (5) edukacji zdrowotnej, (6) profilaktyki społecznej, uzależnień i resocjalizacji (7) pedagogiki rodziny i (8) metodologii badań edukacyjnych. Instytut współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie oraz instytucjami środowiska lokalnego wspierającymi proces kształcenia (np. szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, domami dziecka, internatami, domami kultury, MONAR, ośrodkami interwencyjnymi itp.), realizując projekty badawcze i edukacyjne.

Strategia rozwoju Instytutu Nauk o Wychowaniu

Archiwa