Przejdź do treści

O Instytucie

Instytut Nauk o Wychowaniu wchodzi w skład Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W Instytucie Nauk o Wychowaniu zatrudnionych jest ponad 30  pracowników (profesorów, adiunktów
i asystentów) zajmujących się działalnością naukową oraz kształceniem studentów. Instytut prowadzi studia I-go i II-go stopnia na kierunku pedagogika w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz studia podyplomowe. W ramach realizowanego kierunku studiów na I-szym stopniu oferujemy różne specjalności: pedagogika społeczno-opiekuńcza; promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień oraz resocjalizacja
i profilaktyka społeczna.  Na II-gim stopniu: pedagogika społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczną; resocjalizacja z penitencjarystyką oraz poradnictwo edukacyjne i zawodowe. Ukończenie II-gie stopnia studiów, bez względu na specjalność, pozwala na uzyskanie pełnych kwalifikacji nauczycielskich.
W trosce o jak najlepszy rozwój naszych studentów oraz dbałość o ich kompetencje zawodowe, w Instytucie prowadzone są Studenckie Koła Naukowe, działania wolontaryjne, dodatkowe kursy oraz konferencje szkoleniowe.

Kadra naukowa Instytutu od wielu lat koncentruje się na badaniach pedagogicznych, które w dużej mierze mają charakter interdyscyplinarny. W Instytucie realizowanych jest wiele projektów krajowych
i międzynarodowych. W skład Instytutu wchodzi 5 katedr: Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, Katedrę Dydaktyki i Edukacji Zdrowotnej, Katedra Podstaw Pedagogiki, Katedra Nauk o Rodzinie i  Profilaktyki Społecznej, Katedry Metodologii i Interdyscyplinarnych Badań Edukacyjnych oraz Centrum Kształcenia Zdalnego i Laboratorium Mikroprocesów Edukacji.  W Instytucie działa również Międzynarodowy Zespół ds. Badań Jakości Życia Stulatków i ich Rodzin  pod kierownictwem dr hab. Jolanty Maćkowicz, prof. UP, Zespół Badawczy pod nazwą „Przekaz międzypokoleniowy w listach ludzi starych” prowadzony przez dr hab. Artura Fabisia, prof. UP oraz Zespół Kształtowania Kompetencji Cyfrowych
i Edukacji Medialnej, którym kieruje dr Łukasz Tomczyk. W INoW funkcjonuje także Redakcja Czasopisma Naukowego „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia”. W tym roku akademickim, we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim zostało utworzone Otwarte Seminarium Doktorskie Andragogiczno-Geragogicznych Badań Jakościowych.

Strategia Rozwoju Instytutu Nauk o Wychowaniu

Archiwa