Instytut Nauk o Wychowaniu

Projekty

Smart Ecosystem for Learning and Inclusion – SELI ERANet17/ICT-0076. Działanie jest realizowane w ramach ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018. Całkowita wartość projektu po stronie polskiej to 298 076,48 PLN, natomiast wśród wszystkich zespołów badawczych 1.126.933,00 €. Projekt jest realizowany w okresie 01.01.2019 – 31.12.2020. Finansowanie SELI jest zapewnione ze źródeł Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W projekcie biorą udział przedstawiciele uczelni z Europy oraz Ameryki Łacińskiej, m.in.:

  • University of Eastern Finland – Finlandia (lider działań: prof. Matti Tedre oraz dr Solomon Sunday Oyelere)
  • Hacettepe University – Turcja
  • Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas –  Kuba
  • Universidad del Azuay – Ekwador
  • Universidad de la República – Urugwaj
  • Federico Henríquez y Carvajal University – Dominikana
  • Universidad Galileo, Guatemala – Gwatemala
  • Universidad Mayor de San Simón – Boliwia
  • Universidade Presbiteriana Mackenzie – Brazylia
  • Universidad Tecnológica de Panamá – Panama

Ogólnym celem projektu SELI jest opracowanie i wdrożenie otwartego dostępu do narzędzi i środowisk opartych na technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), w celu zachęcenia do digitalizacji ekosystemu uczenia się poprzez wzmocnienie rozwiązań edukacyjnych (metod szczegółowych), poprawę integracji i dostępności ICT w Unii Europejskiej oraz Ameryce Łacińskiej. Zgodnie z podejściem polegającym na budowaniu trwałego potencjału, szczegółowym celem projektu jest wykorzystanie wiedzy eksperckiej konsorcjum do: (1) określenia wyzwań w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych jako narzędzia uczenia się i integracji społecznej  oraz dydaktycznej; (2) zainicjowania szerokiego dialogu z zainteresowanymi interesariuszami w celu intensywnego włączenia potencjalnych rozwiązań edukacyjnych, technicznych i biznesowych, bazujących na ICT w celu sprostania wyzwaniom współczesności; (3) zrealizowanie transferu wiedzy na temat najlepszych rozwiązań edukacyjnych związanych z ICT pomiędzy partnerami w projekcie oraz otoczeniu edukacyjnym; i wreszcie (4) przeprowadzania badań ilościowych i jakościowych dotyczących procesu uczenia się i nauczania z pedagogiami pracującymi z osobami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji, a więc ukierunkowanych na grupy takie jak: imigranci, osoby starsze, niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oczekiwane wyniki obejmują: (a) stworzenie  platformy cyfrowej zapewniającej dostęp do materiałów naukowych, edukacyjnych i multimedialnych wspomagających wspieranie e-dostępności oraz e-integracji, (b) poprawę kompetencji pedagogów  związaną z wykorzystaniem cyfrowego środowiska uczenia się w celu wspierania integracji, samokształcenia, udoskonalania procesów dydaktycznych, c) wygenerowanie katalogu – repozytorium aplikacji multimedialnych oraz wytycznych dotyczących najlepszych praktyk związanych z procesem edukacyjnym w obszarze inkluzji oraz minimalizacji zjawisk niekorzystnych związanych z technologią informacyjno-komunikacyjnych.

W skład polskiego zespołu wchodzą: dr inż. Łukasz Tomczyk – koordynator, dr hab. prof. UP Katarzyna Potyrała, dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski.

 

Projekt Social media and trust building został zaakceptowany do finansowania w ramach grantów standardowych funduszu wyszehradzkiego. Nr projektu ID #/Title: 21830123. Instytucją wiodącą w działaniach jest Západočeská univerzita v Plzni (lider dr Michal Micik z zespołu doc. Ludvika Egera). Partnerzy: Uniwersytet Pedagogiczny – Instytut Nauk o Wychowaniu, Szent István University, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Projekt będzie realizowany w okresie 01.02.2019 – 31.01.2020 W skład polskiego zespołu projektowego wchodzą: dr inż. Łukasz Tomczyk (koordynator ze strony UP INOW), prof. UP Katarzyna Potyrała, dr Anna Mróz.

Projekt Social media and trust building koncentruje się na ukazaniu roli mediów społecznościowych w budowaniu zaufania w społeczeństwie. Celem działań jest analiza naukowa w zakresie problematyki kreowania zaufania poprzez interakcje w mediach społecznościowych. Kolejnym celem grantu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w tematyce rozwoju kapitału społecznego oraz kompetencji cyfrowych, a także niwelowania zjawiska dezinformacji przez ekspertów z krajów wyszehradzkich. Wyniki projektu pomogą pogłębić zrozumienie mechanizmów zachodzących w nowych mediach związanych z rozbudzaniem zaufania w społeczeństwie w krajach grupy V4. Prowadzone badania są okazją do uzyskania odpowiedzi na pytanie w jaki sposób media społecznościowe mogą być wykorzystywane do promowania demokratyzacji i zmniejszania ilości dezinformacji. Projekt wpisuje się w problematykę pedagogiki społecznej, pedagogiki mediów oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Działania są również odpowiedzią na rosnącą skalę zjawiska dezinformacji i manipulacji medialnej w społeczeństwie.

 

 

Adult Literacies as Benefit for Inclusion and Equity/ALBIE
UMB Banska Bystrica doc. Ivan Pavlov, mgr Barbora Vanek, Uniwersytet Pedagogiczny Dr inż. Łukasz Tomczyk
1352380, Erasmus+ KA2, 30.09.2016 – 30.12.2018

Projekt  Albie opiera się na ukazaniu korzyści społecznych wynikających z  inwestycji edukacyjnych zwiększających zdolność młodych dorosłych w dostosowaniu się do rynku pracy i zmian społecznych. Tło projektu opiera się na wcześniejszych badaniach wykazujących związek pomiędzy poziomem analfabetyzmu funkcjonalnego i jakości życia. Zakłada się, że pozytywne efekty działań edukacyjnych powiązane są z kompetencjami funkcjonalnymi. W tym kontekście kształcenie i uczenie się młodych dorosłych może przyczynić się do integracji społecznej osób zagrożonych defaworyzacją. Niski poziom alfabetyzacji wraz z nierównościami społecznymi sprawiają, że młodzi dorośli bardziej podatni są na nierówne uczestnictwo w rynku pracy i systemie edukacji całożyciowej. Niski poziom kompetencji funkcjonalnych jest przeszkodą w podnoszeniu jakości życia.
Zaproponowane działania w ramach projektu Albie składają się z: analizy wyników pomiarów międzynarodowych w obszarze kompetencji funkcjonalnych oraz wypracowaniu skutecznych modeli podnoszących poziom tychże kompetencji. Grupą docelową w projekcie są młodzi dorośli (w wieku 18-35 lat). W badania i działania zaangażowane są nie tylko pracownicy naukowi, lecz również przedstawiciele sektora NGO.