Instytut Nauk o Wychowaniu

Laboratorium

Laboratorium Mikroprocesów Edukacji

W laboratorium prowadzone są badania eksperymentalne i korelacyjne dotyczące psychospołecznych
procesów i zjawisk o podstawowym dla wychowania i nauczania charakterze. Aktualnie trwają prace
badawcze realizowane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (nr grantu: 2012/05/D/HS6/03/350)
Społeczno-poznawcze i edukacyjne uwarunkowania oraz konsekwencje procesu stereotypizacji i stygmatyzacji
dzieci euromigrantów („eurosierot”), przyznanego dr Sławomirowi Truszowi.

W badaniach tych koncentrujemy się przede wszystkim na problematyce językowych źródeł procesu
stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci cyrkularnych migrantów, zakładając, że termin „eurosierota”
/”eurosieroctwo”, pełni funkcję naznaczającej etykiety, wzbudzającej u partnerów dzieci sezonowych migrantów
specyficzne procesy poznawcze (stereotypizacji), afektywne (uprzedzenia) i behawioralne (dyskryminacja).
Wspólnie, wskazane procesy mogą prowadzić do zjawiska edukacyjnego samospełniajacego się proroctwa.
Prowadzone badania eksperymentalne i korelacyjne opieramy na założeniach kilku teorii/koncepcji, tj.:

(1) relatywizmu (determinizmu) językowego;
(2) piętna;
(3) automatyzacji procesów poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych;
(4) poznawczego koneksjonizmu i
(5) edukacyjnego samospełniającego się proroctwa.

Zespół: dr Sławomir Trusz, dr Katarzyna Jagielska, dr Anna Fitak

Publikacje:

1. Trusz, S. i Bąbel, P. (2016). (red.). Intrapersonal and Interpersonal Expectancies.
New YorkLondon: Routledge.5. Trusz, S. (2016). Circular Economic Migration of Parents
and the Quality of Family Socialization of Children in Poland. International Journal of
Pedagogy, Innovation and New Technologies, 3, 15-25.

2. Trusz, S. (2016). Circular Economic Migration of Parents and the Quality of Family
Socialization of Children in Poland. International Journal of Pedagogy, Innovation
and New Technologies, 3, 15- 25.

3. Trusz, S. (2016). Co nauczyciele czują i myślą na temat „eurosierot” (s. 116-127)?
W: I. Nowosad, K. Pietrań i M.J. Szymański (red.), Szkoła. Konflikt podmiotów?
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

4. Trusz, S. (2016). Diagnoza i interwencja behawioralna dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. W: H. Stępniewska-Gębik, J. Rybska-Klapa (red.),
Teoretyczne i praktyczne konteksty specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Kraków: WN UP.

5. Trusz, S. (2016 w druku). Czy nauczyciele myślą źle o eurosierotach? Stereotypy i
uprzedzenia nauczycieli wobec dzieci sezonowych migrantów. Rocznik Nauk Społecznych, 44(2).

6. Trusz, S. (2015). Kulturowa transmisja stereotypu płci. Co sprawia, że mężczyźni studiują
na kierunkach ścisłych lub technicznych, a kobiety na kierunkach humanistycznych lub
społecznych? Labor et Educatio, 3, 265-301.

7. Trusz, S. (2015). Aktywna starość i niemrawa młodość. W: K. Jagielska i A. Mirczak (red.),
Starzejemy się w dobrym stylu (s. 15-36). Kraków-Świętochłowice: Wydawnictwo „Spectrum”.

8. Trusz, S., Kwiecień, M. (2013). Społeczne piętno „eurosieroctwa”. Psychologia Społeczna,
27, 408-421. Miejsce: ul. Ingardena 4, Kraków, pok. 505.