Instytut Nauk o Wychowaniu

Studenckie koła naukowe

Koła naukowe działające w INoW

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów
opiekun – dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP
(więcej…)

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Kreatywnej
opiekun – dr Wiesława Kogut, dr Witold Ligęza

Studenckie Koło ArtystycznoNaukowe Teatromanów
opiekun – dr Sławomir Trusz,  dr Jolanta Urbanek,
(więcej…)

 

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów jest najstarszym, bo działającym od 1953 roku kołem na Uczelni i prowadzi działalność naukową oraz wolontarystyczną.

Protektorat nad kołem objęli dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP.

Aktualnie SKNP liczy 12 członków a spotkania odbywają się 2-3 razy w miesiącu. Oficjalna strona koła znajduje się pod adresem www.sknp.up.krakow.pl

kontakt: sknp@up.krakow.pl

Celami i zadania SKNP:

1) szerzenie wiedzy z zakresu nauk społecznych (szczególnie pedagogiki) wśród studentów UP oraz poza jego obrębem – w kraju oraz zagranicą.

2) prowadzenie działalności naukowej (uczestnictwo i organizacja konferencji, seminariów, spotkań naukowych, debat, warsztatów, prelekcji, projekcji, prezentacji, szkoleń i tym podobnych).

3) prowadzenie działalności badawczej (udział i organizacja projektów badawczych).

4) prowadzenie działalności wolontarystycznej (własnej i wspierającej inne instytucje oraz organizacje).

5) walka z wszelkimi formami dyskryminacji, nietolerancji, wulgaryzmu, agresji i innymi patologiami społecznymi.

6) wykorzystywanie nowych metod, form, środków pracy w celach naukowych, badawczych i wolontarystycznych.

7) kreowanie nowych przedsięwzięć oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

6) współpraca z organizacjami i placówkami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi oraz zagranicznymi (w tym organizacjami studenckimi).

7) promocja Instytuty Nauk o Wychowaniu i samego UP.

 

 

Do góry

 

Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatromanów

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O KOLE:

1. Założenie Koła: Październik 2010 r.;

2. Komitet założycielski:  Paulina Koperna (UP), Malgorzata Pabian (UJ);

3. Opiekunowie Kola: dr Sławomir Trusz, dr Jolanta Urbanek

4. Podstawowe dokumenty Koła: Statut, Misja Koła, Roczny Plan Pracy, Miesięczny Plan Pracy, Regulamin Wydawania Zaświadczeń (etap przygotowywań);

5. Zarząd Koła 2013/14: Katarzyna Bies (przewodnicząca SKANT), Sylwia Makuchowska (V-c przewodnicząca ds. naukowych), Natalia Zych (V-c przewodnicząca  ds. administracyjnych), Aneta Lukoszek (Sekretarz);

6. Członkowie: 15 zapisanych, 12 dotychczas uczestniczących w projektach;

7. Współpraca: Samorządowe Przedszkole nr 82, Przedszkole Niepubliczne „Iskierka”, Szkoła Podstawowa nr 5, Gimnazjum nr 18, Liceum Ogólnokształcące nr 17, Centrum AKSON, Stowarzyszenie Moje Krzyszkowice, Projektor, Centrum Polsko Rosyjskiego-Dialogu i Porozumienia, CKJR;

8. Misją Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego jest nadanie norm formalnych działalności artystycznej oraz samokształcącej studentów i uczniów krakowskich szkół średnich oraz uczelni, szczególnie w zakresie teatrologii i pedagogiki twórczości. W ramach misji znajduje się również promocja wiedzy z zakresu powyższych. Koło ma dać możliwość zapoznania się i doskonalenia warsztatu aktora, reżysera, scenografa itd., który jest ważnym elementem działalności animacyjnej. Koło powinno stać się miejscem ekspresji twórczej oraz ma stworzyć możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań członków. Założeniem Koła jest także współpraca z innymi organizacjami studenckimi   i artystycznymi działającymi na terenie Krakowa.

9. Charakterystyka Koła: Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatromanów przy Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jest organizacją studencką o charakterze artystyczno- naukowym, zrzeszającą studentów krakowskich uczelni, a także uczniów szkół średnich. Koło opiera swoją działalność  o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym oraz o przepisy wewnętrzne uczelni. Główne cele Koła to poszerzanie, a zarazem łączenie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki oraz teatrologii wśród członków Koła, a także promocja tych dziedzin wśród pozostałych studentów oraz uczniów.