Przejdź do treści

Laboratorium Psychoedukacji

 

Zakres działań doradczych i popularyzatorskich realizowanych

w Laboratorium Psychoedukacji:

 1. Laboratorium prowadzi różnorodne formy wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców w skutecznej realizacji ich funkcji dydaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, doradczych – prowadzenie warsztatów i szkoleń dla członków rad pedagogicznych szkół i placówek (zgodnie ze zgłoszeniami).
 2. Laboratorium prowadzi doradztwo metodyczne dla nauczycieli akademickich, którzy w procesie kształcenia nauczycieli realizują treści związane z organizacją i realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla studentów UP, w tym szczególnie dla osób w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Prowadzi konsultacje i poradnictwo edukacyjne dla dyslektycznych studentów i innych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz terapeutyczne wsparcie osób z zaburzeniami mowy.
 5. Współpracuje z placówkami medycznymi i opiekuńczo-wychowawczymi specjalizującymi się w opiece nad dzieckiem przewlekle chorym w trakcie hospitalizacji i po niej.
 6. W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez interesariuszy środowiska lokalnego organizuje różnorodne formy wsparcia dla dzieci i ich rodzin.
 7. Inicjuje działania na rzecz dzieci w trudnej sytuacji spowodowanej chorobą lub zdarzeniem losowym.
 8. Propaguje wiedzę o funkcjonowaniu psychospołecznym dziecka chorego, opiece nad nim i jego edukacji, stwarzając forum do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Opracowuje i prowadzi warsztaty dotyczące pracy z emocjami w schemacie ABC dla rodziców dzieci chorych onkologicznie, przebywających na Oddziale USzD (do marca 2020 roku).
 9. Oferuje pomoc w rozpoznaniu i diagnozie potrzeb edukacyjnych środowiska uczniów placówek ogólnodostępnych.
 10. Oferuje pomoc w diagnozie możliwości i potencjału placówek ogólnodostępnych w zakresie organizowania i realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 11. Opracowuje materiały szkoleniowe i poradniki metodyczne.

 

Działania badawcze planowane do realizacji w Laboratorium Psychoedukacji

w latach 2020-2025

 1. Rozpoznanie potrzeb rodziców dzieci chorych w obszarze wiedzy psychopedagogicznej i możliwości wsparcia rozwoju i edukacji swoich dzieci; opracowanie poradnika dla rodziców
 2. Rozpoznanie potrzeb nauczycieli dzieci przewlekle chorych w zakresie specyfiki ich funkcjonowania emocjonalno-społecznego i poznawczego oraz realizacji procesu edukacyjnego; opracowanie poradnika dla nauczycieli
 3. Opracowanie narzędzia służącego ocenie poradników z zakresu promocji zdrowia, metod wsparcia; analiza wybranych poradników
 4. Analiza umiejętności studentów w zakresie ich funkcjonowania społeczno-emocjonalnego oraz myślenia analityczno-krytycznego i ich kompetencji umożliwiających troskę o siebie i swój rozwój; analiza treści poradników adresowanych do młodych dorosłych i zakresu korzystania z nich
 5. Analiza potrzeb edukacyjnych dyslektycznych studentów, utrudnień w uczeniu się i funkcjonowaniu, oczekiwań wobec uczelni i nauczycieli akademickich; możliwości ich wsparcia w formule rozwiązań systemowych i pomocy indywidualnej; opracowanie przewodnika

Archiwa