Przejdź do treści

Katedra Nauk o Rodzinie i Profilaktyki Społecznej

Kierownik: dr hab. Jolanta Maćkowicz, prof. UP

dr Joanna Wnęk-Gozdek

dr Ewa Śliwa

dr Roman Solecki

dr Bartłomiej Chrzanowski

 

Katedra Nauk o Rodzinie i Profilaktyki Społecznej powstała 4 października 2018r. (pierwotnie jako Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny). Od momentu powstania jest kierowana przez dr hab. Jolantę Maćkowicz, prof. UP. Zespół Katedry charakteryzuje się interdyscyplinarnym wykształceniem w zakresie: pedagogiki, socjologii, psychologii, psychoterapii, socjoterapii, resocjalizacji, seksuologii, teologii. Atutem zespołu jest znacząca współpraca wolontaryjna z różnorodnym środowiskiem społecznym.

Członkowie Katedry podejmują badania wokół szeroko rozumianej problematyki rodziny i dziecka, wychowania i edukacji oraz holistycznego rozwoju człowieka. Prace badawcze koncentrują się zarówno na uwarunkowaniach jakości życia rodzinnego, jak również na zagrożeniach cywilizacyjnych oraz profilaktyce patologii społecznych. Szczegółowe kierunki poszukiwań badawczych dotyczą: międzypokoleniowej transmisji kulturowej, relacji i więzi interpersonalnych, zjawiska przemocy w rodzinie, praw dziecka, znaczenia środowisk edukacyjnych w procesie wychowania, samotnego rodzicielstwa, miejsca oraz roli osób starszych, długowiecznych w rodzinie i środowisku lokalnym.

Wśród wybranych efektów działalności Katedry są m.in.: publikacje trzech artykułów na liście filadelfijskiej, artykuły indeksowane w bazie Web of Science, rozdział w międzynarodowej monografii wydanej przez prestiżowe wydawnictwo Springer, udział w konferencji indeksowanej w bazie Scopus oraz zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Ekspertów z udziałem przedstawicieli WHO i ONZ. Pracownicy Katedry prowadzą bogatą współpracę międzynarodową na wielu poziomach. Wymiernym rezultatem tej współpracy była aplikacja o grant Komisji Europejskiej we współpracy z Hiszpanią, Grecją i Czechami. Dużym atutem pracowników Katedry jest członkostwo w międzynarodowych gremiach naukowych.

Archiwa