Przejdź do treści

Katedra Dydaktyki i Edukacji Zdrowotnej

Kierownik: dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP

dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP

dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof. UP

dr Karolina Czerwiec

dr Beata Jancarz-Łanczkowska

dr Olga Wyżga

dr Barbara Pietryga-Szkarłat

dr Łukasz Albański

 

Pracownicy Katedry Dydaktyki i Edukacji Zdrowotnej, kierowanej przez dr hab. Katarzynę Potyrałę, prof. UP, koncentrują swoją działalność dydaktyczno-badawczą na dydaktyce ogólnej, metodyce promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, pedagogice pracy, prawie oświatowym, mediach edukacyjnych, bezpieczeństwie cyfrowym dzieci i młodzieży, profilaktyce chorób i uzależnień, edukacji dla zrównoważonego rozwoju, strategiach interwencyjnych i postawach wobec różnych problemów społecznych oraz metodologii badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań edukacyjnych.

Prowadzone badania dotyczą głównie: (1) synergii nowych mediów i dydaktyki, (2) kształcenia nauczycieli, aktywności zawodowej i ścieżek kariery zawodowej nauczycieli (min. awanse zawodowe, warsztat metodyczny pracy, kompetencje, kwalifikacje) oraz poczucia jakości życia nauczycieli, (3) edukacji dla zrównoważonego rozwoju, (4)kompetencji kulturowych nauczycieli i uczniów, (5) sposobów dydaktycznej transformacji wiedzy na różne poziomy kształcenia i upowszechniania wiedzy oraz komunikacja problemów socjonaukowych, (6) dydaktyki ogólnej, strategii i metod promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, problemów biologii człowieka w kontekstach edukacyjnych i społeczno-kulturowych, (7) pedagogiki pracy oraz zmian w zakresie prawa oświatowego, (8) strategii interwencji kryzysowej, postaw wobec sytuacji kryzysowych, (8) kategorii troski o siebie, (9) procesu stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji różnych grup uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci cyrkularnych migrantów (tzw. „eurosierot”), (10) efektów oczekiwań intra- i interpersonalnych w edukacji.

Archiwa