Przejdź do treści

Studia II stopnia

Kierunek pedagogika, specjalność społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną

Absolwent studiów II stopnia, kierunek: pedagogika, specjalność; społeczno- opiekuńcza z pedagogiką szkolną jest przygotowany do pełnienia roli zawodowej: nauczyciela-pedagoga w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży; nauczyciela- wychowawcy w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej;

Absolwent dysponuje:

 • pogłębioną wiedzą w zakresie uwarunkowań i organizacji działań edukacyjnych i opiekuńczych
 • umiejętnościami w zakresie kierowania pracą opiekuńczo-wychowawczą , diagnozowania
  i projektowania działań społeczno-opiekuńczych i edukacyjnych
 • kompetencjami społecznymi przejawiającymi się w świadomym i odpowiedzialnym inicjowaniu, organizowaniu działań edukacyjnych i ich prawno-społecznych konsekwencji; gotowości współpracy
  z różnymi podmiotami w realizacji zadań edukacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych

Pełny opis znajduje się w programie studiów 2019/20 zamieszczonej zakładce Student, Studia II stopnia

 

Kierunek pedagogika, specjalność poradnictwo edukacyjne i zawodowe

Absolwent studiów II stopnia, kierunek: pedagogika, specjalność; poradnictwo edukacyjne i zawodowe jest przygotowany do pełnienia roli zawodowej: nauczyciela-doradcy zawodowego młodzieży, bezrobotnych, niepełnosprawnych, nauczyciela-pedagoga szkolnego, nauczyciela- wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej

Absolwent dysponuje:

 • wiedzą w zakresie uwarunkowań, prawidłowości i przebiegu procesu planowania działań poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla osób indywidualnych i różnych grup klientów
 • umiejętnościami w zakresie diagnozowania, analizowania i interpretowania sytuacji edukacyjno-zawodowej różnych grup klientów zgodnie z aktualną wiedzą m.in. w obszarze prawa oświatowego i prawa pracy
 • kompetencjami społecznymi przejawiającymi się w samodzielnym, krytycznym i odpowiedzialnym podejściu do działań na rzecz osób indywidualnych i różnych grup społecznych w instytucjach publicznych
  i prywatnych

Pełny opis znajduje się w programie studiów 2019/20 zamieszczonej zakładce Student, Studia II stopnia

 

Kierunek pedagogika, resocjalizacja z penitencjarystyką

Absolwent studiów II stopnia, kierunek: pedagogika, specjalność: resocjalizacja z penitencjarystyką zgodnie jest przygotowany do pełnienia roli zawodowej: nauczyciela-pedagoga we wszystkich typach szkół,
w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych; nauczyciela-wychowawcy w ośrodkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych, opiekuńczych i penitencjarnych.

Absolwent dysponuje:

 • pogłębioną wiedzą w zakresie specyfiki planowania i organizowania pracy w obszarze instytucjonalnym
  i pozainstytucjonalnym z osobami naruszającymi normy prawne
 • umiejętności w zakresie diagnozowania sytuacji jednostek i grup zagrożonych marginalizacją
  i przestępczością oraz ich rodzin; prowadzenia działań interwencyjnych i wspierających te podmioty zgodnie z obowiązującymi zasadami i strategiami wychowania resocjalizującego
 • umiejętności społeczne przejawiające się świadomym, aktywnym i profesjonalnym planowaniu oraz organizowaniu działań interwencyjnych, pomocowych i resocjalizacyjnych kierowanych do jednostek i grup zagrożonych demoralizacją i marginalizacją

Pełny opis znajduje się w programie studiów 2019/20 zamieszczonej zakładce Student, Studia II stopnia

Archiwa