Instytut Nauk o Wychowaniu

Katedry

ZMIANY W STRUKTURZE INOW od dnia 1 listopada 2018 r. – zarządzenie Rektora

Harmonogram pracy w Instytucie Nauk o Wychowaniu-
terminy posiedzeń Rad Instytutu i zebrań pracowników

TERMINY 18-19

____________________________________________________________________________

Instytut Nauk o Wychowaniu działa w strukturze Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

 

W jego strukturze znajduje się 5 Katedr oraz 2 Pracownie:

– Katedra Pedagogiki Medialnej;
– Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki;
– Katedra Psychologii Zdrowia;
– Katedra Dydaktyki i Metodologii Badań Edukacyjnych;
– Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej;
– Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego;
– Laboratorium Mikroprocesów Edukacyjnych (więcej …);


 

W ramach wymiany doświadczeń naukowo-dydaktycznych Instytut współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi, uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych.

Przy Instytucie działa wolontariat AGAPE oraz 3 koła naukowe, które w ramach swojej działalności organizują szereg akcji na rzecz środowiska oraz konferencji naukowych, jak również podejmują współpracę ze studentami z ośrodków zagranicznych.

Studenci na prowadzonych przez nas kierunkach, w zależności od ukończonej specjalności, zdobywają
przygotowanie pedagogiczne teoretyczne i praktyczne, które ich uprawnia do pełnienia roli zawodowej
w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, pełnienia funkcji nauczyciela doradcy zawodowego,
konsultanta, czy nauczyciela w placówkach pozaszkolnych. Znają język obcy na poziomie biegłości B2, mają opanowane podstawy informatyki oraz umiejętność wykorzystania komputera w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych.


 

PRACOWNICY Instytutu Nauk o Wychowaniu
nazwa katedry
kierownik
pracownicy
Pedagogiki Medialnej
dr hab. Barbara Kędzierska, prof. UP
dr hab. Barbara Kędzierska,    prof. UP
Dydaktyki i Metodologii Badań Edukacyjnych
dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
dr hab. Katarzyna Potyrała,
prof. UP
dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof. UP
dr Hanna Stępniewska-Gębik
dr Sławomir Trusz
dr Olga Wyżga
mgr Anna Zielińska
dr Anna Mróz
Pedagogiki Społecznej
i Andragogiki
dr hab. Zofia Szarota,
prof. UP
dr hab. Zofia Szarota, prof. UP
dr Agnieszka Domagała-Kręcioch
dr Joanna Wnęk-Gozdek
dr Małgorzata Rozenbajgier
dr Jolanta Rybska-Klapa
dr hab. Jolanta Maćkowicz
dr Artur Fabiś
dr inż. Łukasz Tomczyk
mgr Katarzyna Sygulska
Psychologii Zdrowia
dr hab. Helena Wrona-Polańska,
prof.UP
dr hab. Helena Wrona-Polańska, prof.UP
dr Aleksandra Sarna
dr Patrycja Curyło-Sikora
mgr Anna Kaczmarska-Tabor
dr Barbara Pietryga Szkarłat
dr Roman Solecki
Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej
dr hab.  Andrzej Ryk, prof. UP
dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP
dr hab. Prokop Jiří,   prof. UP
dr Łukasz Albański
dr Ewa Pająk-Ważna
dr Jolanta Urbanek
dr Ewa Śliwa
dr Wiesława Kogut
mgr Kinga Sobieszczańska