Przejdź do treści

ICT FOR LEARNING AND INCLUSION IN LATIN AMERICA AND EUROPE CASE STUDY FROM COUNTRIES: BOLIVIA, BRAZIL, CUBA, DOMINICAN REPUBLIC, ECUADOR, FINLAND, POLAND, TURKEY, URUGUAY

ICT FOR LEARNING AND INCLUSION IN LATIN AMERICA AND EUROPE CASE STUDY FROM COUNTRIES: BOLIVIA, BRAZIL, CUBA, DOMINICAN REPUBLIC, ECUADOR, FINLAND, POLAND, TURKEY, URUGUAY
Oddajemy do rąk czytelników niezwykły raport badawczy poświęcony zagadnieniu wykorzystaniu mediów cyfrowych w edukacji oraz inkluzji cyfrowej. Publikacja jest nietypowym opracowaniem ze względu na kraje, które zaangażowały się w przygotowanie monografii, ukazującej wspólne wyzwania oraz różnice występujące w wybranych państwach Ameryki Łacińskiej oraz Europy. Monografia jest efektem systematycznej analizy dokumentów w: Boliwii, Brazylii, Kubie, Dominikanie, Ekwadorze, Finlandii, Polsce, Turcji, Urugwaju. Opracowanie powstało za sprawą partycypacji przedstawicieli wybranych uczelni w projekcie „Smart Ecosystem for Learning and Inclusion” – ERANet17/ICT-0076 SELI, którego celami jest: określenie wyzwań związanych ze stosowaniem ICT jako skutecznego narzędzia uczenia się i integracji; zainicjowanie szeroko zakrojonego dialogu i konsultacji z zainteresowanymi stronami (stakeholders) w celu ukazania możliwości i wyzwań edukacyjnych, technicznych i biznesowych w aspekcie użytkowania ICT; wdrożenie transferu wiedzy w obszarze sprawdzonych i efektywnych rozwiązań edukacyjnych, zakotwiczonych w paradygmacie szans pedagogiki mediów, a także opracowanie platformy edukacyjnej wraz z narzędziami, służącymi wspomaganiu pracy z osobami i grupami defaworyzowani, np. imigrantami, seniorami, niepełnosprawnymi fizycznie, głuchymi i niemymi.
Niniejsze opracowanie jest kamieniem milowym powstałym w ramach analizy dokumentów zastanych, przeprowadzonych przez przedstawicieli dziewięciu uczelni. Wyniki zaprezentowane w publikacji dotyczą wyników analiz kluczowych obszarów dla edukacji wspomaganej narzędziami cyfrowymi oraz działań mających za cel skuteczną inkluzję społeczną wraz z jej subrodzajem – inkluzją cyfrową. W monografii w każdym z rozdziałów zaprezentowano ogólne konteksty wykorzystania ICT w edukacji na tle rozwoju społeczeństwa nasyconego Internetem, urządzeniami cyfrowymi – nowymi mediami. W poszczególnych tekstach starano się uwypuklić znaczenie kompetencji cyfrowych oraz danych obrazujących poziom wykluczenia cyfrowego, a także wyzwań z jakimi mierzą się wybrane kraje europejskie oraz Ameryki Łacińskiej, a także regionu karaibskiego (Dominikana). Autorzy nawiązali również do lokalnych, regionalnych i rządowych polityk społecznych, prezentując konteksty przygotowania nauczycieli z wykorzystaniem ICT, proces niwelowania cyfrowego podziału, wzmacniania kompetencji cyfrowych na tle dobrych przypadków. Ważnym elementem opracowania było również zarysowanie zagadnień odnoszących się do innowacji pedagogicznych, na przykład: blockchain, digitalstory telling, flipped learning, uczenia się spersonalizowanego, czy też pedagogiki dzielenia się. Pomimo, że publikacja ma charakter przeglądowy o charakterze edukacyjnym, starano się w poszczególnych tekstach zdiagnozować i zaznaczyć rolę poszczególnych aktorów, będących odpowiedzialnymi za proces skutecznej inkluzji cyfrowej oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań bazujących na ICT w proces edukacji formalnej i pozaformalnej. Wybrane rozdziały tworzą również swoisty katalog dobrych praktyk w poszczególnych krajach. Tak przedstawiony punkt widzenia przez autorów może okazać się szczególnie przydatny dla dalszych badań w zakresie pedagogiki porównawczej, mediów w edukacji, edukacji dorosłych, czy też polityk społecznych.
Liczymy, że publikacja, będąca opracowaniem teoretycznym stanowi cenną perspektywę dla wzajemnego uczenia się poprzez transfer najlepszych rozwiązań oraz ukazania wyzwań z jakimi mierzą się obecnie poszczególne kraje zaangażowane w projekt SELI.
W imieniu zespołu projektowego SELI
Łukasz Tomczyk

Archiwa